چرا برای غنودن مریم عذرا* روزه می گیریم؟ About Fasting of Holy Virgin Mary

http://iranofmyheart.wordpress.com

IRAN OF MY HEART

چرا برای غنودن مریم عذرا* روزه می گیریم؟

About Fasting of Holy Virgin Mary Mother of God

نمی توان این واقعیت بزرگ را کتمان کرد که در مورد جشن غنودن حامل خداوند، بسیار نوشته شده است. با این حال در مورد روزۀ پیش از آن، بسیار کم نوشته شده است.

هر مسیحی ارتدوکس مطلع است و به طور کلی دلایل روزه گرفتن قبل از پاسکا** و کریسمس را می داند. اما در عین حال که ممکن است روزۀ غنودن مریم عذرا را بدانند، برخی روزه را رعایت نمی کنند، و بیش از چند سوالی که می پرسند چرا این روزه وجود دارد، هدف آن را درک نمی کنند.

با توجه به سوء تفاهم از درک هدف خودِ روزه گرفتن، تجدید کردن هدف آن همیشه ایدۀ خوبی است. نظری وجود دارد که وقتی ما چیزی را می خواهیم باید روزه بگیریم، چونکه عمل روزه به نوعی خدا را خشنود می سازد و با دیدن “رنج” ما، او می پذیرد که درخواست ما را اجابت کند. هیچ چیز بیش از این نمی تواند دور از حقیقت باشد.

آیا روزه خدا را خشنود می سازد؟

این روزه گرفتن ما نیست که خدا را خشنود می سازد، بلکه ثمرۀ روزه ماست (در صورتی که ما در ذهنیتی مناسب، با صدقه دادن و دعا، و نه صرفا با رژیم غذایی، روزه بگیریم) که او را خشنود می سازد.

1) ما روزه می گیریم، نه برای اینکه آنچه را که می خواهیم به دست آوریم، بلکه به جهت آماده کردن خودمان برای دریافت آنچه که خدا می خواهد به ما بدهد، است.

2) هدف از روزه گرفتن این است که ما را بیشتر در راستای مریم ای که خواهر ایلعازر بود قرار دهد، و از خواهر Continue reading “چرا برای غنودن مریم عذرا* روزه می گیریم؟ About Fasting of Holy Virgin Mary”

Advertisements